Banki oferujące kredyt z dopłatą MDM

Sprawdź jakie banki mają w swojej ofercie kredyt hipoteczny z dopłatą MDM Więcej »

Kalkulator kredytowy

Sprawdź najlepsze oferty kredytów hipotecznych, oblicz raty Więcej »

 

Mieszkanie dla Młodych

MDM to rządowy program mający na celu finansowe wsparcie ludzi młodych przy zakupie swojego pierwszego mieszkania. Pomoc polega na dofinansowaniu i tym samym powiększeniu wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Wielkość wsparcia zależy od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby dzieci w rodzinie oraz od wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących dla danej lokalizacji, w której będzie nabywane mieszkanie. Program MDM obejmuje tylko mieszkania oraz domy jednorodzinne z rynku pierwotnego. Beneficjentem może być małżeństwo, jak również osoby nie pozostające w związku małżeńskim.

Podstawowe warunki przyznania dopłaty MDM

(Kliknij, aby zobaczyć szczegóły.)

Wiek do 35 lat
 • W przypadku małżeństw brany pod uwagę jest wiek młodszego małżonka
 • Osoba, która kończy 35 lat w danym roku kalendarzowym, może składać wniosek do końca danego roku
Lokal mieszkalny musi pochodzić z rynku pierwotnego i nie może przekraczać odpowiednich powierzchni
 • 75m2 w przypadku mieszkania i 100m2 w przypadku domu jednorodzinnego
 • Jeśli nabywca wychowuje minimum trójkę dzieci limity zwiększają się odpowiednio do 85m2 i 110m2
Cena za mieszkanie nie może przekroczyć odpowiedniego wskaźnika, który przyjmuje różne wartości, w zależności od lokalizacji

Limity cen 1m² powierzchni użytkowej, których nie można przekroczyć stanowi średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących na terenie danej gminy, pomnożona przez współczynnik 1,1

Limity w danym województwie będą przyjmowały różne wartości, w zależności od konkretnej lokalizacji, bowiem ustawodawca zdecydował się na odrębne wskaźniki przeliczeniowe dla trzech rodzajów lokalizacji - miast wojewódzkich, gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi oraz pozostałych gmin w województwie. Sposób ich obliczania wygląda następująco:

 • Miasta wojewódzkie - średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszanego dla tych miast
 • Gminy sąsiadujące z miastami wojewódzkimi - średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast wojewódzkich oraz 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, z zastrzeżeniem, że wartość nie może być większa niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie
 • Pozostałe gminy w województwie - średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie

Sprawdź aktualne limity cen MDM

Kredyt powinien być zaciągany na co najmniej 50% ceny lokalu mieszkalnego, a okres kredytowania wynosi minimum 15 lat

Aby skorzystać z dopłaty należy zaciągnąć kredyt specjalnie przygotowany pod program Mieszkanie dla Młodych. Takich kredytów udzielają banki, które zawarły odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aktualną listę i ofertę banków można znaleźć tutaj – banki obsługujące MDM

Nie można posiadać innego mieszkania
Osoby, które posiadały lokal mieszkalny w przeszłości, również nie mogą skorzystać z dopłaty
 

Jakie dofinansowanie w programie Mieszkanie dla Młodych?

Wsparcie przyjmuje formę bezpośredniego dofinansowania do wkładu własnego kredytobiorcy

Wielkość dopłaty obliczana jest jako procent ceny mieszkania i wynosi odpowiednio:

 • 10% dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych
 • 15% dla osób samotnych i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • dodatkowe 5% dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu lokalu mieszkalnego urodzi się trzecie lub kolejne dziecko
Dopłata obejmuje maksymalnie 50m² lokalu mieszkalnego
 • W przypadku mniejszych mieszkań wysokość wsparcia ściśle odpowiada metrażowi mieszkania
 • Lokale pomiędzy 50m² - 70m² subsydiowane są tylko do powierzchni 50m²